Müügi- ja tellimustingimused

Moland OÜ, registrikood 12918358, aadress Narva mnt 31, Tallinn, Harju maakond 10120, (edaspidi: MOKAfit) e-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil  (edaspidi: Koduleht) kaupade ja teenuste ostmisel kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja MOKAfit (edaspidi: eraldi Pool või ühiselt Pooled) vahel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena. Kaupade ja teenuste kohta kasutatakse alljärgnevalt ühiselt nimetust toode.


1.    Üldtingimused

1.1.    Toodete ja/või teenuste müüja on Moland OÜ, registrikood 12918358, e-posti aadress on info@mokafit.com.

1.2.    Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt MOKAfit-le esitatud. 

1.3.    MOKAfit töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitavad Kodulehelt.

1.4.    MOKAfit’il on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.mokafit.com. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

1.5.    Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.6.    Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.7.    MOKAfit võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on ettevõtet MOKAfit muul viisil kahjustanud.

1.8.    Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on MOKAfit intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal ja kolmandatel isikutel ega meedial õigus MOKAfit või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

1.9.    Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud MOKAfit Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

1.10.    MOKAfit jätab endale õiguse muuta käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lahtiolekuaegu, lepingutingimusi, täiendada ja parandada treeningprogramme, retsepte jms.

1.11.    Lisainfo toodete, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust e-maili teel: info@mokafit.com

1.12.    Kodulehel pakutavad retseptid, väljakutsed ja treeningprogrammid on MOKAfit intellektuaalne omand. Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa. Kliendil on õigus retseptide, väljakutsete ja treeningprogrammide abil omandatud teadmisi enda arendamiseks kasutada. Eelnimetatud toodete soetamisega saadud teadmiste edasimüümine suuliselt, kirjalikult või muul viisil on keelatud

1.13.   MOKAfit ei vastuta enda pakutavate toodete ja teenuste müümisel selle eest, et toote või teenuse soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad rohkematest tingimustest, kui üksnes programmi soetamine ja selle läbimine.

1.14.    MOKAfit ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks treeninguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi MOKAfit pakutavate toodete tarbimise käigus. MOKAfit kinnitab, et annab treening-toitumis- ja muud nõu ja soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused ja kavad on MOKAfit teadmiste järgi kasutajale turvalised.

2.    Hinnad ja tasumine

2.1.    Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

2.2.    Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus). Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel MOKAfit-lt täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.3. Teenuste ja toodete hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Samuti on MOKAfit-l õigus igal ajal teha muudatusi teenuste ja toodete põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.4.    Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti.

2.5.    Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6.    Kauba eest on võimalik tasuda: Krediit- või deebetkaardiga

3.    Ostmine MOKAfit e-poest

3.1.    Kui Teil esineb probleeme MOKAfit e-poes ostu sooritamisega, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole e-posti aadressil info@mokafit.com

4.    Pretensioonide esitamise õigus

4.1.    Pretensiooni saab esitada kõikidele toodetele 2 aasta jooksul peale ostu sooritamist, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödudes peale defekti avastamist või ilmnemist e-posti aadressil. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

4.2.    Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus, müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks MOKAfit-le ka puudusega kaup.

4.3.    Pretensioon tuleb esitada kirjalikult. Pretentsioonile vastatakse 14 päeva jooksul alates selle esitamisest.

4.4.    MOKAfit ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust. 

Privaatsuspoliitika

Moland OÜ (edaspidi nimetatud MOKAfit või vastutav töötleja) privaatsuspoliitika on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab MOKAfit-le oma isikuandmeid.
Klient on isik, kes on ostnud kaupa MOKAfit e-poes ja registreerunud erinevatesse treening- ja/või toitumisprogrammidesse.

1.    Isikuandmete töötlemise alused

1.1.    MOKAfit töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. MOKAfit töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2.    MOKAfit töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

1.2.1.    klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

1.2.2.    isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;

1.2.3.    isikuandmete töötlemine on vajalik MOKAfit kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

1.2.4.    isikuandmete töötlemine on vajalik MOKAfit kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3.    MOKAfit töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse MOKAfit eesmärkide täitmiseks: kaupade ja teenuste müümisel MOKAfit e-poest, isiku MOKAfit treeningprogrammi registreerimisel, toote garantii korral, kliendi tagasiside kajastamisel sotsiaalmeedias.

1.4.    MOKAfit õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab MOKAfit huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

2.    Isikuandmed, mida töödeldakse

2.1.    Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3.    Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1.    MOKAfit töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi kontakteerumisel kodulehe www.mokafit.com vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel MOKAfit treeningprogrammide soetamisel, sealhulgas, kui klient soovib osta e-poest toodet, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2.    Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3.    MOKAfit töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4.    Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5.    Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib MOKAfit kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi.

3.6.    Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7.    Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse MOKAfit e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.8.    MOKAfit kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab MOKAfit-l oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks.

4.    Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1.    MOKAfit võib avaldada kliendi isikuandmeid MOKAfit-le teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega MOKAfit on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: MOKAfit võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2.    MOKAfit võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

5.    Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1.    MOKAfit töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

5.2.    MOKAfit rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.3.    Kliendi eelneva nõusolekuta MOKAfit ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

5.4.    MOKAfit säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. 

5.5.    Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.6.    Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt MOKAfit isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil MOKAfit’t koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil info@mokafit.com

6.    Isikuandmete muutmine

6.1.    Isikuandmeid saab muuta digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata e-posti aadressile 

.

7.    Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

7.1.    Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil treeningkontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. MOKAfit käsitleb andmete kustutamise nõuet kui treeningkonto lõpetamise soovi.

8.    Otseturustus

8.1.    MOKAfit võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda e-poes ostu sooritades, millega klient annab MOKAfit-le nõusoleku MOKAfit pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse MOKAfit nimel. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada MOKAfit saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov kaupluses.

9.    Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1.    Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2.    Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus MOKAfit e-posti aadressile monakattel21@gmail.com. MOKAfit vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.3.    Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.

10.    Meditsiiniline teadaanne

10. 1. Kõik Moland OU (https://www.mokafit.com) pakutavad programmid ja retseptid on ainult informatiivsel eesmärgil.

10. 2. Programmidess ja retseptides sisalduv teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Teave on MOKAfit treenerite ametiõpingute tulemus. See teave ei ole mõeldud asendama arsti või muu tervishoiutöötaja nõuandeid ega mistahes teavet, mis on ravimi etiketil või pakendil. 

10. 3. MOKAfit programmides ja retseptikogus olev teave ei ole sobilik terviseprobleemi või haiguse diagnoosimiseks või raviks ega ravimite või muu ravi määramiseks. 

10. 4. Konsulteeri alati oma arsti või muu tervishoiutöötajaga enne mistahes ravimi või toidulisandi ( ka taimse või homöopaatilise toidulisandi) võtmist või mõne terviseprobleemi ravimist. Kui Sul on või kahtlustad, et on meditsiiniline probleem, võta viivitamatult ühendust oma arsti või kiirabiga. Ära jäta tähelepanuta professionaalseid meditsiinilisi nõuandeid ega viivita professionaalse abi otsimisega selle programmi käigus õpitu tõttu.

10. 5. Ära jäta tähelepanuta professionaalset meditsiinilist nõuannet ega viivita professionaalse abi otsimisega sellelt veebisaidilt loetu tõttu. Sellel veebisaidil (www.mokafit.com) esitatud teave ja veebisaidilt ostetud toodete või teenuste kasutamine ei loo tervishoiuteenuse osutaja ja patsiendi suhet.

10. 6. Küsimuste korral saada e-kiri aadressil: info@mokafit.com

10. 7 Toidu- ja Ravimiamet ei ole toidulisandite kohta teavet ja avaldusi hinnanud ning need ei ole mõeldud haiguste diagnoosimiseks, raviks, ravimiseks ega ennetamiseks.

11.    Vaidluste lahendamine
Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil info@mokafit.com.
Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kelle poole saate pöörduda e-posti aadressil info@aki.ee.
MOKAfit privaatsuspoliitika kehtib alates 01.01.2021.

Scroll to Top
Hide picture